രജിസ്റ്റര്‍

ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

Click here if you are not already registered with this or another journal on this site.

പ്രൊഫൈല്‍

ഈ ജര്‍ണലില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി താങ്കളുടെ നിലവിലുള്ള യൂസര്‍നേമും പാസ്സ് വേര്‍ഡും എന്റര്‍ ചെയ്യുക.

: ഈ ജര്‍ണല്‍ പതിപ്പിലെ പബ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഇമെയില്‍ വഴി അറിയിപ്പ് നല്‍ക്കുക.
: ഈ ജര്‍ണലില്‍ വിവിധ ഇനങ്ങള്‍ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
: ജര്‍ണലില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള സബ്മിഷന്‍സിന്റെ പീര്‍ റിവ്യു നടത്തുക.

* ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനതലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

പ്രൈവസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

ഈ ജേണൽ സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള  പേരുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ എന്നിവ  ഈ ജേണൽ  ആവശ്യങ്ങൾക്ക്  മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കും .മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കു ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല .