ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

വിദ്യാധരൻ, ദിവ്യ എസ്, ഡിപ്പാർട്മെൻറ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,തിരുവനന്തപുരം,, India