ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ഡി. എസ്, ജയ, ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, India