ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

സൂരജ്, എൻ പി, ഡിപ്പാർട്ലമന്റ് ഒഫ് ഇക്കകളാജിക്കൽ ഇൻഫർമാറ്റിഔ് സ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ഇൻഫർകമഷൻ ലടകനാളജി &മാകനജ്മന്റ്- കഔരള,, India