ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ജോൺ, ആഷ ലിസ, ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഇൻഫർമേഷൻടെക്നോളജി&മാനേജ്മന്റ്- കേരള, ടെക്നോപാർക്ക് , തിരുവനന്തപുരം, India