ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

എസ്. നായർ, അഖില, കേരള സർവകലാശാല, India