ഓതര്‍ ഇന്‍ഡക്സ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക

ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ജെ കെ എല്‍ എം എന്‍ പി ക്യു ആര്‍ എസ് റ്റി യു വി ഡബ്ല്യൂ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എല്ലാം

എസ്, നിയാസ്, IIITM-K (India)
എസ്. നായർ, അഖില, കേരള സർവകലാശാല (India)

ജോൺ, ആഷ ലിസ, ഇന്ത്യൻഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ഇൻഫർമേഷൻടെക്നോളജി&മാനേജ്മന്റ്- കേരള, ടെക്നോപാർക്ക് , തിരുവനന്തപുരം (India)

ഡി. എസ്, ജയ, ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (India)

തമ്പി, ഡോ . സാബു എം, IIITM-K (India)
തമ്പി, ഡോ . സാബു എം, IIITM-K (India)
തമ്പി, സാബു എം. (India)

നായർ, മധു എസ്, കേരളം സർവകലാശാല (India)

പി, രേഷ്മ, IIITM-K (India)

യൂ, ആതിര, IIITM-K (India)

വിദ്യാധരൻ, ദിവ്യ എസ്, ഡിപ്പാർട്മെൻറ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,തിരുവനന്തപുരം, (India)

സൂരജ്, എൻ പി, ഡിപ്പാർട്ലമന്റ് ഒഫ് ഇക്കകളാജിക്കൽ ഇൻഫർമാറ്റിഔ് സ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ് ഇൻഫർകമഷൻ ലടകനാളജി &മാകനജ്മന്റ്- കഔരള, (India)