വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍

This page shows important updates associated with this journal such as new issues or announcements. You may subscribe to these notifications through RSS feeds (by clicking on the images to the right), or through email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

 
18 നവം 2016 06:23:49 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
18 നവം 2016 05:29:18 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
19 ഒക്ടോ 2016 13:18:42 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
19 ഒക്ടോ 2016 12:32:28 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
19 ഒക്ടോ 2016 12:15:32 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
21 ജൂലൈ 2016 17:06:28 യു.ആര്‍.എല്‍ ഇലേക്ക് പോകുക
 

ഒരു പുതിയ അറിയിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.