വാല്യം 1, നമ്പർ 1 (2016)

പതിപ്പ് 1

ഉള്ളടക്കപട്ടിക

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

നിയാസ് എസ്, രേഷ്മ പി, ഡോ . സാബു എം തമ്പി
PDF
1-15
ആതിര യൂ, ഡോ . സാബു എം തമ്പി
PDF
16-25
ദിവ്യ എസ് വിദ്യാധരൻ, സാബു എം. തമ്പി
PDF
26-36
മധു എസ് നായർ
PDF
37-47
ആഷ ലിസ ജോൺ
PDF
48-53

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം

അഖില എസ്. നായർ, ജയ ഡി. എസ്
PDF
54-62
എൻ പി സൂരജ്
PDF
63-75