ഇമേജ് പ്രോസസിങും ഗവേഷണ സാധ്യതകളും

മധു എസ് നായർ

സംഗ്രഹിക്കുക


അതിവേഗം സാധ്യതകൾ  വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ഗവേഷണ മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ്  ഈ  ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഗണിതക്രിയകളുടെ സഹായത്താൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തെ  കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുവാനും  അതുപയോഗിച്ചു ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുവാനും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനും സ്വയംമേവ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് കഴിയും.  ഇമേജ് പ്രോസസിങ് എന്താണെന്നും, അതിന്‍റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ ഗവേഷണ മേഖലയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഈ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു

ലേഖനത്തിന്റെ പൂർണരൂപം:

PDF

അവലംബങ്ങള്‍


L. Zhang and C. L. Tan, "Warped image restoration with applications to digital libraries," in Proc.8th Int. Conf. Document Anal. Recognit., Seoul, Kore, pp. 192–196,2005.

A. Yamashita, A. Kawarago, T. Kaneko, and K. T. Miura, "Shape reconstruction and imagerestoration for non-flat surfaces of document with a stereo vision system," in Proc. 17th Int. Conf.Pattern Recognit., Cambridge, U.K., 2004, pp. 482–485.

Raman Maini and Himanshu Aggarwal, "A Comprehensive Review of Image Enhancement Techniques", Journal of Computing, Vol. 2, No. 3, pp.2151-9617,March 2010.

J. Tang, Q. Sun, and K. Agyepong, "An image enhancement algorithm based on a contrast measure in the wavelet domain for screening mammograms," in Proc. IEEE Int. Conf. Image Process., 2007, pp.29–32.

R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, New Jersey, 2008.

T. Van Gestel, J.A.K. Suykens, D.E. Baestaens, A. Lambrechts, G. Lanckriet, B. Vandaele, B. De Moor, and J. Vandewalle, “Financial time series prediction using least squares support vector machines within the evidence framework,” IEEE Trans. On Neural Networks, Vol. 12. No. 4, pp. 809-821, 2001.

B. E. Boser, I. M. Guyon, and V. N. Vapnik, "A training algorithm for optimal margin classifier," in Proc. 5th ACM Wkshp. Comput. Learning Theory, Pittsburgh, PA, pp. 144–152, July 1992.

F. Yamazaki, Wen Liu, and M. Takasaki, "Characteristics of shadow and removal of its effects for remote sensing imagery," in IEEE Geosc. and Rem. Sens. Symp., Vol 4, pp. 426–429, july 2009.

P. Soille and M. Pesaresi, "Advances in mathematical morphology applied to geosciences and remote sensing," IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, Vol 40, pp. 2042–2055, Sept. 2002.

T. Ahonen, A. Hadid, and M. Pietikainen, "Face description with local binary patterns: Application to face recognition," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 28 ,No.8, pp. 2037- 2041, Dec. 2006.

M. Pontil and A. Verri, "Support vector machines for 3D object recognition," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., Vol. 20, No. 6, pp. 637–646, Jun. 1998.

Y. Pang, Y. Yuan, X. Li, and J. Pan, "Efficient HOG human detection,"Signal Process., Vol. 91, No. 8, pp. 773–781, 2011.

H. A. Rowley, S. Baluja, and T. Kanade, "Neural network-based face detection," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., Vol. 20, No. 1, pp. 23–38, Jan. 1998.

Liwei Wang, Yan Zhang, and Jufu Feng, “On the euclidean distance of images”, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 27, No. 8, pp. 1334-1339, Aug. 2005.

H. A. McCann, J. C.Sharp, T .M .Kinter , C. N. McEwan, C. Barillot and J. F .Greenleaf , "Multidimensional ultrasonic imaging for cardiology", Proc. IEEE, Vol.76, pp.1063- 1071, 1988.

S. M. Rajbhandari et al., "Digital imaging: An accurate and easy method of measuring foot ulcers", Diabetic Med., Vol. 16, No. 4, pp. 339–342, Apr. 1999.

Ye Yang, Zhenxi Zhang, Dazong Jiang, "The elastic Light scattering of blood cells", Journal of Biomedical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp.170-175, April 1997.

L. Wang, P. C. Pedersen, D. M. Strong, B. Tulu, E. Agu, and R. Ignotz,"Smartphone-based wound assessment system for patients with diabetes," IEEE Trans. Biomed. Eng., Vol. 62, No. 2, pp. 477–488, Feb. 2015.

N. Walker, K. Partington, M. Van Woert, and T. Street, "Arctic sea ice type and concentration mapping using passive and active microwave sensors,"IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., Vol. 44, No.12, pp. 3574–3584, Dec. 2006.

Y. Liang et al., "Armature reaction field and inductance of coreless moving-coil tubular linear machine," IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 61, No. 12, pp. 6956–6965, Dec. 2014.

K. I. Laskaris and A. G. Kladas, "Permanent-magnet shape optimization effects on synchronous motor performance," IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 58, No. 9, pp. 3776–3783, Sep. 2011.

W.Birk, O. Marklund and A. Medvedev, "Video monitoring of pulverized coal injection in the blast furnace," IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 38, No. 2, pp. 571-576, Apr. 2002.

J. Li, A. Najmi, and R. Gray, “Image classification by a two-dimensional hidden Markov model,” IEEE Trans. Signal Process., Vol. 48, No. 2, pp. 517–533, Feb. 2000.

I. Amerini, L. Ballan, R. Caldelli, A. Del Bimbo, and G. Serra, “A SIFT-based forensic method for copy–move attack detection and transformation recovery,” IEEE Trans. Inf. Forensics Security, Vol. 6, No. 3, pp. 1099–1110, Sep. 2011.

S. J. Ryu, M. Kirchner, M. J. Lee, and H. K. Lee, "Rotation invariant localization of duplicated image regions based on Zernike moments," IEEE Trans. Inf. Forensics Security, Vol. 8, No. 8, pp. 1355–1370, Aug. 2013.

T.H. Chen, K.H. Tsao,"Visual secret sharing by random grids", Pattern Recognition, Vol. 42, No.9, pp.2203–2217,2009.

Z. Wang, G.R. Arce, G.D. Grescenzo, "alftone visual cryptography via error Diffusion" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 4, No.3, pp. 383-396, 2009.

Cox I, Kilian J, Leighton F , et al. ,"Secure spread spectrum watermarking for multimedia", IEEE Transactions on Image Processing, Vol.6 ,No.12,pp.1673-1687,1997.

J. B. Feng, H. C. Wu, C. S. Tsai, and Y. P. Chu, "A New MultiSecret Images Sharing Scheme Using Largrange's Interpolation," Journal of Systems and Software, Vol .76 ,No.3,pp.327- 339, June 2005.

B. M. Hennelly, J.T. Sheridan, "Image encryption and the fractional Fourier transform", Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 114, No. 6, pp 251–265, July 2003.


##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


ശാസ്ത്രദർശിനി © 2016