ജേണല്‍ കോണ്‍ടാക്റ്റ്

പ്രധാന കോണ്‍ടാക്റ്റ്

Dr. Sabu M Thampi
Editor-in-Chief-'Sasthradarshini'

Indian Institute of Information Technology and Management Kerala, Technopark Campus
Trivandrum, Kerala
Pin: 695581


ഇ-മെയില്‍: sabu.thampi@iiitmk.ac.in

സഹായ കോണ്‍ടാക്റ്റ്

ശാസ്ത്രദർശിനി
ഇ-മെയില്‍: sasthradarshini@gmail.com